سبحان پورنیکدست
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
11 بهمن 1399

12 بهمن 1399
   17:15

18 بهمن 1399

19 بهمن 1399

25 بهمن 1399

26 بهمن 1399

02 اسفند 1399
   16:30    18:00    20:15

03 اسفند 1399
   14:15    16:30    17:15    18:00    19:30    20:15