سعید رجبی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
01 بهمن 1399

05 بهمن 1399

08 بهمن 1399

12 بهمن 1399

15 بهمن 1399

19 بهمن 1399

26 بهمن 1399
   09:00    10:00    11:00    15:00

29 بهمن 1399
   14:00