محمد حسن محمدی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

مشاوره تحصیلی/انگیزشی/مشکلات فردی و بین فردی دانش آموزان و ارتباط والدین
راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
10 بهمن 1399
   14:00

17 بهمن 1399
   12:00    13:00    14:00

24 بهمن 1399
   12:00    13:00    14:00

01 اسفند 1399
   12:00    13:00    14:00

08 اسفند 1399
   12:00    13:00    14:00

15 اسفند 1399
   12:00    13:00    14:00

22 اسفند 1399
   12:00    13:00    14:00