منصوره آقایی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
11 بهمن 1399
   09:00    10:00    11:00

18 بهمن 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00

25 بهمن 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00

02 اسفند 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00

09 اسفند 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00

16 اسفند 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00

23 اسفند 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00