مجید صادقیان
متخصص روانپزشک

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
27 دی 1399
   17:00    17:30    18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:30

28 دی 1399
   17:00    17:30    18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:30

29 دی 1399
   17:00    17:30    18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:30

30 دی 1399
   17:00    17:30    18:00    18:30    19:00    19:30    20:00    20:30