علی میوه نژاد
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
07 بهمن 1399
   11:00    12:00    13:00

07 بهمن 1399

13 بهمن 1399
   16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00

14 بهمن 1399
   15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00

20 بهمن 1399
   16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00

21 بهمن 1399
   15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00

27 بهمن 1399
   16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00

28 بهمن 1399
   15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00